De unieke wetenschappelijk onderbouwde design kenmerken van The BEE leertrajecten...


De The BEE leertrajecten realiseren een (organisatie)gedragswijziging en ondersteunen de ontwikkeling van expertvaardigheden van de deelnemende medewerker.


De The BEE leertrajecten stimuleren de competentie, autonomie en verbondenheid en dragen zo optimaal bij tot het realiseren van de organisatiedoelstellingen en het welbevinden van de medewerkers. Dat is hoe wij een Return On Investment – op uw investering – leveren.


De The BEE hebben de volgende unieke combinatie van kenmerken:


De The BEE leertrajecten zijn bewust multimodaal: ze starten met een in de diepte gaande workshop, gevolgd door een periode van 6-13 weken coaching, en eindigend in een consolidatieworkshop:


De instructeurs van onze The BEE leertrajecten zijn professionals die internationale academische kennis en ervaring combineren met een jarenlange managementervaring, die weten wat het betekent skin in the game te hebben.

De The BEE ondernemende leertrajecten voor managers en leidinggevenden...

Het fundament van een ondernemende organisatie is een swingende collectieve ambitie. Die ontwerpt u, perfect aangepast aan uw noden, met ons alfa opleidingstraject.

Beschrijving:

Het ontwerpen van een sterke collectieve ambitie en daarbij horende gedragsnormen vormt het fundament van een duurzaam innovatieve en ondernemende organisatie, ook – en vooral – wanneer u actief bent in een omgeving die gekenmerkt wordt door onzekerheid, grote complexiteit en snelle veranderingen.

Organisaties moeten wendbaar zijn, en in staat om snel de juiste doelen en kansen na te streven. Dan ontbreekt meestal de tijd om rustig een strategische oefening uit te voeren, en de daarop gebaseerde aanpassingen van de doelstellingen en de managementcontrolesystemen. Een sterke collectieve ambitie, aangevuld met geschikte gedragsnormen, zorgt er dan voor dat werknemers, autonoom maar met een duidelijke richting, kansen ontdekken of scheppen om anders te gaan handelen en zo waarde te creëren voor hun stakeholders. Ook al kunnen de doelstellingen op korte termijn veranderen, toch blijft het waardecreërende gedrag zelf een constante.

De motivatie van medewerkers om hun ondernemend vermogen aan te boren en zich daadwerkelijk op een ondernemende manier te gedragen, wordt gestimuleerd wanneer ze doelen kunnen nastreven die ze ook persoonlijk waardevol vinden. Het op één lijn brengen van de persoonlijke en de organisatiedoelen is dus een belangrijke hefboom. Dit traject is erop gericht organisatiedoelen die onduidelijk of incongruent zijn, of strijdig met de doelen van de medewerker, te hertekenen en vervolgens te vatten in een collectieve ambitie die de waarden en het streven van de organisatie duidelijk verwoordt, en tegelijk aan de medewerkers maximale vrijheidsgraden geeft om binnen dat kader ondernemend te handelen.

 

Programma:

Dit is een praktijkgericht opleidingstraject voor het management, dat het het ontwerpen van een motiverende collectieve ambitie en gedragsnormen ondersteunt bij. Het omvat een inleidende praktische evidence-informed opleiding van 2 dagen, gevolgd door drie maanden persoonlijke coaching ondersteund door een app, en met als eindpunt een terugkomdag. Stap voor stap krijgen de deelnemers de methodologie en gedetailleerde instrumenten aangereikt om het ontwerpen van een ondernemende collectieve ambitie vorm te geven. Het verfijnen en afwerken ervan tot een breed gedragen ondernemende collectieve ambitie kan dan autonoom verder worden gezet binnen het bedrijf Een activity-based opleidingstraject dat het management ondersteunt bij het ontwerpen van een motiverende collectieve ambitie en gedragsnormen.


Leerresultaten en leerdoelen:

- Het managementteam ontwikkelt en implementeert een duurzaam ondernemende collectieve ambitie en gedragsnormen voor de eigen organisatie.

Leerdoelen:

- Het managementteam heeft inzicht in het belang van een duurzaam ondernemende collectieve ambitie.

- Het managementteam heeft kennis van een ontwerpgerichte methodologie om een duurzame collectieve ambitie en gedragsnormen te ontwikkelen.

- Het managementteam past de ontwerpgerichte methodologie toe op de eigen organisatie en ontwerpen een eigen collectieve ambitie en gedragsnormen voor eigen organisatie.


Wie neemt deel?

Managementteam.


Trainers:

Bart Derre, Koen Smets, dr J. Keizer.


Meer info en prijs:

Contacteer ons vrijblijvend! 


Grijp de stuurknuppel en wees, als manager, een ‘pilot in the plane’.  Met ons bravo opleidingstraject leert u zelf de toekomst van uw organisatie te scheppen, door het uitvoeringsgerichte denken en handelen van uzelf (en uw medewerkers) te stimuleren, en zo met succes een intrapreneurshipklimaat te realiseren.

Beschrijving:

Veel bedrijven en organisaties zien, ten gevolge van de COVID-19 pandemie hun doelstellingen in het water vallen, en moeten nieuwe overlevings- of groeipaden zoeken. Uitvoeringsgericht denken (‘effectual thinking’) kan helpen. Stel, je nodigt vrienden uit voor een etentje. Na intensief doorbladeren van kookboeken, raadplegen van de culinaire sites en afschuimen van sociale media kies je een menu. Het verzamelen van de ingrediënten en het koken worden met de grootste zorg gepland. En dan: twee uur voor het bezoek krijg je een telefoontje met de melding dat iemand allergisch is voor ingrediënten van het geplande hoofdgerecht.

Hoe reageer je? Verplaats je de afspraak en bel je iedereen af? Of duik je opnieuw de kookboeken in? En andere optie is om gewoon de koelkast te openen en aan de slag te gaan met de producten die er nog in zitten. Dat is een klassieke pedagogische case die gebruikt wordt om het concept ‘uitvoeringsgericht redeneren’, in 2001 ontwikkeld door Saras Sarasvathy, uit te leggen.

Bij het conventionele, causale redeneren worden eerst feiten verzameld, waarna eventueel een business plan wordt uitgewerkt, en zoekt men vervolgens de middelen om de gestelde doelen te bereiken.

Voortschrijdend wetenschappelijk inzicht toont echter aan dat elk element van ondernemend gedrag het resultaat is van zowel rationele als niet-rationele beslissingsprocessen in onzekere omstandigheden. Het zijn net die onzekere omstandigheden die vandaag in zelden geziene proporties aanwezig zijn. Ondernemers hanteren volgens Sarasvathy twee vormen van redeneren bij besluitvormingsprocessen: naast een causaal mechanisme gebruiken ze ook een uitvoeringsgericht proces. Bij dit laatste ligt de nadruk op de beschikbare middelen, en de vraag hoe die in een onzekere omgeving nieuwe mogelijkheden en toekomsten creëren. Men kijkt wat er in de koelkast zit en begint te koken.

In een recent onderzoek bij 407 pas opgestarte bedrijven stelden Chinese onderzoekers vast dat er een exponentiële relatie bestaat tussen de mate waarin de ondernemer gebruik maakt van uitvoeringsgericht redeneren, en de prestaties van het bedrijf. Die relatie wordt zelfs versterkt bij een meer onzekere omgeving. Dit bevestigt vroeger onderzoek dat aantoonde dat uitvoeringsgericht redeneren uitstekend past bij onzekere en volatiele tijden.

Het wordt dus almaar duidelijker dat uitvoeringsgericht denken nóg belangrijker is in crisissituaties. Sarasvathy formuleerde een aantal principes die dit denkpatroon kenmerken. We sommen ze op, als ‘food for thought’ voor ondernemers die dit soort uitdaging herkennen:.

1.‘Bird in the hand’: wees zo creatief mogelijk met de beschikbare middelen. Denk aan tastbare middelen zoals je product, maar vooral ook aan niet-tastbare. Welke capaciteiten bezitten je medewerkers, en hoe je kan deze beter benutten? Je laat wellicht heel wat mogelijkheden liggen.

2.‘Affordable loss’: baseer je beslissingen niet op de verwachte return, maar op het maximale verlies dat je aankan en bereid bent om op te nemen. Neem in crisistijden zeker geen al te grote extra financiële risico’s.

3.‘Crazy quilt’: focus niet op mogelijke concurrenten maar creëer de toekomst samen met stakeholders. Denk na wie je stakeholders allemaal kunnen zijn. De sociale media hebben ook de drempel tot het snel aftoetsen en detecteren van zinvolle partners sterk verlaagd. Vertrek vanuit een gezamenlijke collectieve ambitie en puzzel met gemeenschappelijke middelen een nieuwe product-marktcombinatie in elkaar.

4.‘Lemonade’: stop niet al je energie in het anticiperen van onvoorziene omstandigheden, maar pas je aan als deze je ondernemend pad kruisen. Beschouw deze onvoorziene omstandigheden als een kans om middelen toe te voegen aan wat je al had.

5.‘Pilot in the plane’: tracht niet langer de toekomst te voorspellen, maar hem zelf te creëren. In onzekere omstandigheden wordt het statistisch voorspellen een heikele zaak door het ontbreken en wijzigen van informatie. Als we iets uit Covid-19 geleerd hebben, dan is het wellicht wel dat. De ondernemer die effectueel redeneert hanteert de slogan: ‘Als we de toekomst zelf creëren, hoeven we hem niet meer te voorspellen’.

Het is evident dat besluitvormingsprocessen van ondernemers in de realiteit een hybride vorm van causaal en effectueel redeneren aannemen. Maar in deze volatiele en zeer onvoorspelbare tijden is het nuttig om het aanzwengelen van effectueel redeneren op de L&D agenda te plaatsen. Ga niet langer dagenlang aan de tekentafel zitten, maar trek je koelkast open en begin eraan.

 

Programma:

Een praktijkgericht opleidingstraject dat het management en/of innovatiemedewerkers ondersteunt bij het aanzwengelen van uitvoeringsgericht denken en handelen.

Het opleidingstraject omvat een inleidende praktische evidence-informed opleiding van 2 dagen, gevolgd door drie maanden persoonlijke coaching ondersteund door een app, en met als eindpunt een terugkomdag. Stap voor stap krijgen de medewerkers een methodologie aangereikt om een aanzet te geven tot uitvoeringsgericht denken en handelen. Na de tweedaagse startsessie gaan medewerkers aan de slag in het bedrijf om dat op de werkvloer toe te passen en een innovatietraject op te starten en uit te werken. Dat kan een groeps- of individueel traject zijn. Gedurende de periode van 3 maand krijgen deelnemers personal coaching via een innovatieve ondernemende leerapp.


Leerresultaten en leerdoelen:

- Deelnemers realiseren in hun eigen bedrijf een innovatietraject gebaseerd op de principes van effectual thinking en handelen.

Leerdoelen:

- De deelnemers hebben inzicht in het belang van een effectual denken en handelen voor intrapreneurship en innovatie.

- De deelnemers hebben kennis van een de methodologie en tools van het effectual denken en de integratie met causaal denken. 

- De deelnemers passen de ontwerpgerichte methodologie toe en doorlopen een innovatietraject dat toegevoegde waarde realiseert voor het eigen bedrijf/organisatie.


Wie neemt deel?

Managementteam en medewerkers innovatie/intrapreneurship. 


Trainers:

Bart Derre, dr J. Keizer, Luc Vandingenen.


Meer info en prijs:

Contacteer ons vrijblijvend! 


Laat Loyaal Tegendraadse medewerkers bloeien – door als management een organisatiecontext te ontwerpen waarin dat niet alleen kan, maar ook doodgewoon wordt, via ons charlie opleidingstraject.


Beschrijving:

Het minste wat je kan zeggen na één jaar pandemie is dat de toekomst onzeker en volatiel is. Alleen organisaties die loyale tegendraadsheid cultiveren, kunnen die toekomst met vertrouwen tegemoetgaan.

Een jaar geleden werd ons dagelijks leven op een abrupte en ongeziene manier verstoord door een pandemie. Ook voor onze bedrijven kwam een einde aan business as usual, en dat was voor velen een gigantische uitdaging. Bedrijven moesten hun procedures en regels van de ene op de andere dag herzien omdat medewerkers zoveel mogelijk online, van thuis, moesten werken. Automatiserings- en digitaliseringsplannen die voordien te ingewikkeld of te moeilijk werden gevonden en te duur zouden zijn, moesten nu in recordtijd worden geactualiseerd en ingevoerd. 

Managementprincipes die steunden op centrale planning, sturing en compliance, ingevoerd om excellent te kunnen functioneren in stabiele omstandigheden, gingen het raam uit. Voortaan moest men er maar op vertrouwen dat medewerkers op hun online-werkplek hun verantwoordelijkheid nemen en hun taken adequaat vervullen. Het was voor veel leidinggevenden een groot experiment.

Maar wat maakt werkelijk het verschil in deze onzekere omstandigheden? Wat is de sleutel tot succes? Dat zijn betrokken, gemotiveerde en bekwame vakmensen die in staat zijn om kansen te detecteren of te creëren, om hun werkprocessen snel aan te passen aan de nieuwe situatie en zo de kwaliteit van de dienstverlening onder controle te houden.

Betrokken medewerkers alleen volstaan echter niet. Ze moeten binnen de heersende organisatiestructuren en -processen ook de ruimte krijgen om deze uitdaging daadwerkelijk aan te kunnen gaan. En daar wringt in veel gevallen het schoentje.

Heel veel medewerkers hebben over de jaren heen ‘geleerd’ dat loyaliteit, zonder ‘moeilijk te doen’, loont. Wie zich braaf volgens de regels gedraagt, laat zien dat zij of hij de organisatie respecteert. Wie te veel of te vaak buiten de lijntjes kleurt, wordt gesanctioneerd of krijgt te doen met een negatieve ontwikkeling in de arbeidsvoorwaarden. Helaas betekent voor veel organisaties loyaliteit nog altijd netjes en gezagsgetrouw gehoorzamen aan de bureaucratische regels en procedures.

Maar is het dit soort loyaliteit waaraan organisaties vandaag nood hebben? Of mag men van goede medewerkers verwachten dat ze loyaal zijn aan het bereiken van de hogere doelstellingen van de organisatie en de uitgevaardigde regels en procedures alleen volgen als die het realiseren van die doelen dichterbij brengen? En mogen ze dan tegendraads zijn en de bureaucratie omzeilen als ze daarmee het bereiken van de hogere doelen, de collectieve ambitie, van de organisatie een dienst bewijzen? Wij vinden van wel.

Je moet hierbij onwillekeurig denken aan het sprookje van de nieuwe kleren van de keizer. De hovelingen en uiteindelijk de hele bevolking tonen zich loyaal, houden zich aan de regel dat men de keizer niet tegenspreekt. Pas wanneer een kind tegen die regel ingaat, wordt duidelijk dat de kleermaker een oplichter is. Blinde loyaliteit houdt hier, net als in het sprookje, de illusie in stand. Tegendraadsheid geeft nieuwe ruimte en mogelijkheden.

Toekomstgerichte organisaties hebben dus nood aan medewerkers die tegelijk loyaal en tegendraads kunnen zijn. Ze halen hun oriëntatie en energie uit de collectieve ambitie, staan loyaal achter de missie en ondersteunen de plannen van de organisatie. Ze volgen de geschreven en de ongeschreven regels waar dat opportuun is. Maar ze beseffen ook terdege dat bij elke regel uitzonderingen horen, en dat er situaties zijn waarin slaafs de regels volgen niet de beste beslissing is. Ze zijn in staat zulke uitzonderingen te herkennen, en bewust de afweging te maken wanneer tegendraads beter is dan blindelings conformeren, zonder dat het tot anarchie leidt.

Een organisatie met loyale tegendraadse medewerkers kan evolueren naar een meer regelarme omgeving, waarin structuur en processen de verhoogde flexibiliteit in goede banen leiden, én waarin cultuur en leiderschap erop toezien dat gepaste tegendraadsheid wordt erkend. Een loyale tegendraadse stijl bevordert bovendien (intern) ondernemerschap, en ook dat is nodig om daadkrachtig het hoofd te bieden aan de onvoorspelbaarheid van de huidige situatie.

Organisaties die loyale tegendraadsheid cultiveren, kunnen die volatiele en onzekere toekomst met vertrouwen tegemoetgaan. Dat verhoogt de productiviteit en de arbeidstevredenheid. Men heeft het vaak over ‘het nieuwe normaal’ dat ons te wachten staat. Nochtans zullen niet alle ingrepen, die moesten helpen om de disruptie van de pandemie te lijf te gaan, beklijven. We zullen weer echte fysieke vergaderingen, cursussen en workshops bijwonen in plaats van Zoom-sessies, en we zullen grotendeels terugkeren naar onze werkplek. 

Maar de pandemie kan ook een katalysator zijn voor blijvende verandering ten goede. Keren we echt terug naar het volop controleren of de bureaucratische regels en procedures worden nageleefd? Of zetten we in op duurzame flexibiliteit en wendbaarheid, en koesteren we de nieuw verworven, paradoxale, loyale tegendraadsheid als fundering van het nieuwe normaal?

 

Programma:

Een praktijkgericht opleidingstraject dat het management ondersteunt bij het ontwerpen van een organisatiecontext waar Loyaal Tegendraadse medewerkers kunnen bloeien.

Het opleidingstraject omvat een inleidende praktische evidence-informed opleiding van 2 dagen, gevolgd door drie maanden persoonlijke coaching ondersteund door een app, en met als eindpunt een terugkomdag. Het managementteam krijgt een methodologie en wetenschappelijk onderbouwde ontwerpprincipes aangereikt waarmee ze hun eigen organisatiecontext kunnen herontwerpen. Na de tweedaagse startsessie gaan de managers aan de slag in het bedrijf, in een groeps- of individueel traject. Gedurende de periode van 3 maand krijgen deelnemers personal coaching via een innovatieve ondernemende leerapp.


Leerresultaten en leerdoelen:

- Deelnemers herontwerpen hun organisatiecontex zodat Loyaal Tegendraadse medewerkers bloeien en intrapreneurship toeneemt.

Leerdoelen:

- De deelnemers hebben inzicht in het belang van Loyaal Tegendraadse medewerkers en de impact op ondernemend gedrag en intrapreneurship.

- De deelnemers hebben kennis van een de ontwerpgerichte methodologie en de evidence-informed ontwerpprincipes om een organisatiecontext te ontwerpen waar Loyaal Tegendraadse medewerkers bloeien.  

- De deelnemers passen de ontwerpgerichte methodologie toe en realiseren ROI voor het eigen bedrijf/organisatie.


Wie neemt deel?

Managementteam


Trainers:

Bart Derre, dr J. Keizer, Koen Smets.


Meer info en prijs:

Contacteer ons vrijblijvend! 


'Computer Says YES'... Ontwerp als management een 'regelarme' bedrijfscultuur die bijdraagt tot het ondernemend gedrag en welbevinden van medewerkers. Die ontwerp je als management, dankzij ons delta opleidingstraject, zodanig dat de organisatie geen ‘Spaanse Herberg’ wordt.  


Beschrijving:

We kennen allemaal het hilarische fragmentje 'Computer Says No' van 'Little Britain'... maar jammer genoeg worden klanten vaak geconfronteerd met dergelijke situaties. 

Heel wat middelgrote en grote ondernemingen hebben tijdens hun groei hun ondernemende spirit, cultuur verloren en vervangen door bureaucratie. Een toenemende bureaucratisering betekent meer procedures en standaardisatie maar zeker in volatiele omstandigheden vaak tot aantasting van de klantentevredenheid. De doelstelling van standaardisatie is paradoxaal net het het onder controle houden van de variabiliteit van de kwaliteit van de dienstverlening waardoor de onvoorspelbaarheid bij de klanten daalt en loyaliteit toeneemt. 

Jammer genoeg zorgt die standaardisatie ook voor een sclerosering en lagere bereidheid om in te gaan op individuele vragen en frustraties van klanten, 'computer says no'. De reflex van het zoeken naar opportuniteiten om alsnog toegevoegde waarde te realiseren voor individuele klanten verdwijnt. Niet enkel op klant maar tevens op organisatieniveau wordt die sclerosering en status quo vastgesteld, het wordt langzaam maar zeker een kenmerk van de organisatiecultuur, 'the smell of the place'. Die sclerosering wordt in veel organisaties aangewakkerd door een performantiesysteem die de verkeerde KPI’s waardeert waardoor de ondernemendheid van de startdagen smelt als sneeuw voor de zon.

Initiatieven om ondernemend gedrag aan te moedigen, kunnen zichzelf dus al snel vastrijden in een moeras van oude en irrelevante interne regels. Een optie om dat te vermijden is, separaat of als deel van een initiatief rond ondernemend gedrag, grote schoonmaak te houden in de interne regels. Daarvoor zijn wel enkele voorwaarden nodig...


Programma:

Een praktijkgericht opleidingstraject dat het management ondersteunt bij het ontwerpen van een regelarme bedrijfscultuur waarin ondernemend gedrag kan bloeien.

Het opleidingstraject omvat een inleidende praktische evidence-informed opleiding van 2 dagen, gevolgd door zes weken persoonlijke coaching ondersteund door een app, en met als eindpunt een terugkomdag. Het management krijgt een methodologie en wetenschappelijk onderbouwde ontwerpprincipes aangereikt om de interne regels daadkrachtig te herschikken. Na de tweedaagse startsessie gaan de managers aan de slag in de organisatie in een groepstraject (want zelfs als regels niet universeel gelden, ze hebben vaak wel consequenties buiten hun specifiek doelgebied). Gedurende de zes weken krijgen de deelnemers personal coaching via een innovatieve ondernemende leerapp.


Leerresultaten en leerdoelen:

- Deelnemers herontwerpen hun organisatiecontext waardoor een regelarme bedrijfscultuur ontstaat heerst en intrapreneurship toeneemt.

Leerdoelen:

- De deelnemers hebben inzicht in het belang van regelarm bedrijfscultuur en de impact op ondernemend gedrag en intrapreneurship.

- De deelnemers hebben kennis van een de ontwerpgerichte methodologie en de evidence-informed ontwerpprincipes om een regelarme organisatiecontext te ontwerpen.  

- De deelnemers passen de ontwerpgerichte methodologie toe en realiseren ROI voor het eigen bedrijf/organisatie.


Wie neemt deel?

Managementteam


Trainers:

Bart Derre, dr J. Keizer, Koen Smets.


Meer info en prijs:

Contacteer ons vrijblijvend! 


Optimaliseer de ondernemende beslissingsprocessen van het managementteam met ons echo opleidingstraject. 

Beschrijving:

In onzekere en volatiele omgevingen voldoen de geldende businessmodellen vaak niet meer, en moeten organisaties weer naar de tekentafel om snel en efficiënt een nieuwe aanpak te ontwikkelen - veel leertijd en geld is er dan vaak immers niet. Dat is voor veel organisaties en hun managementteams niet makkelijk. Het menselijk denk- en beslissingsproces is onderhevig aan heel wat biases, en maakt veelvuldig gebruik van heuristieken. De combinatie van beide is dan vaak precies wat je niet nodig hebt wanneer je snel, én goed doordacht moet schakelen om het over een alternatieve innovatieboeg te gooien. Het stroomlijnen en opschonen van de organisatorische besluitvormingsprocessen is dan een noodzaak om te zorgen dat er wendbaar en daadkrachtig een snelle aanpassing van de strategie en het businessmodel aan de volatiele en onzekere omstandigheden kan plaatsvinden.


Programma:

Een praktijkgericht opleidingstraject dat het management ondersteunt bij het strategisch ondernemende beslissingsproces en leert omgaan met biases en heuristieken, en met bewijsmateriaal om de beslissingen te ondersteunen.

Het opleidingstraject omvat een inleidende praktische evidence-informed opleiding van 2 dagen, gevolgd door zes weken persoonlijke coaching ondersteund door een app, en met als eindpunt een terugkomdag. Het management krijgt inzichten en een methodologie en wetenschappelijk onderbouwde ontwerpprincipes aangereikt om hun ondernemende beslissingsprocessen te optimaliseren. Na de tweedaagse startsessie gaan de managers aan de slag in hun organisatie, in een groeps- of individueel traject. Gedurende de periode van zes weken krijgen deelnemers personal coaching via een innovatieve ondernemende leerapp.


Leerresultaten en leerdoelen:

- Deelnemers optimaliseren hun ondernemende beslissingsprocessen en houden rekening met de biases en heuristieken.

Leerdoelen:

- De deelnemers hebben inzicht in het belang ondernemende beslissingsprocessen en de impact van biases en heuristieken op het resultaat van hun beslissingsprocessen en wat dit als gevolg heeft voor de strategie van een organisatie. 

- De deelnemers hebben kennis van een methodologie om een hun beslissingsprocessen te optimaliseren.  

- De deelnemers passen dit toe in hun dagelijkse context.


Wie neemt deel?

Managementteam


Trainers:

Koen Smets, Bart Derre.


Meer info en prijs:

Contacteer ons vrijblijvend!